top of page

Praktijkgegevens:

Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie
Postadres: Hoendiepstraat 22-1, 1079 LV Amsterdam
06 29 42 38 89
gunnarmeier1@gmail.com

KvK: 76999793
Beroepsvereniging: SBLP, lid nummer: 21077820
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ): 240600T

Wkkgz- en klachtenregeling: Geschillencommissie Camcoöp, via de SBLP

Tuchtrecht: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), via de RBCZ

Algemene voorwaarden:

1. Indien je na het eerste gesprek besluit een vervolgafspraak te maken wordt er een schriftelijke behandelovereenkomst getekend waarin onder meer heldere afspraken staan over privacy.

 

2. De overeenkomst beëindigt wanneer:
- We gezamenlijk in overleg hebben bepaald dat er geen sessies meer nodig zijn;
- Jij zelf aangeeft met de sessies te willen stoppen;
- Wanneer er tijdens de sessies duidelijk wordt dat de hulpvraag meer vraagt dan ik als therapeut kan bieden. In dat geval zal ik, indien je dat wil, doorverwijzen naar een meer passende vorm van therapie.

 

3. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.

 

4. Indien je verhinderd bent, dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. Bij geen, of te late afmelding wordt de sessie in rekening gebracht.

 

5. Tijdens de behandeling wordt een dossier van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten bijgehouden, dat op jouw verzoek kan worden ingezien.

 

6. Er geldt voor mijn praktijk een beroepsgeheim. Gegevens worden uitsluitend met jouw uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

7. Indien jijzelf, jouw huisarts of een andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject, wordt hiervoor naar jou een factuur gestuurd. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst afgesproken uurtarief.

 

8. Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie is aangesloten bij de beroepsvereniging van de SBLP. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de praktijk van toepassing. Bij klachten kun je je tot deze beroepsvereniging richten. 

 

9. Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

 

10. Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen door parkeren op of het betreden van het terrein van de praktijk of trainingslocatie, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, trainingslocatie, het gebouw (zoals de hal en het gebruikmaken van het toilet).

 

Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie / Hoendiepstraat 22-1, 1079LV Amsterdam / gunnarmeier1@gmail.com / 06 29 42 38 89 / KvK: 76999793

Privacyverklaring (AVG):

Hier vind je de privacyverklaring van Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens om ga.


Gegevens dossier:

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten, met de nadruk op ‘informed consent’.

- In dit dossier noteer ik aantekeningen over je gezondheidstoestand, uitgevoerde interventies en ontwikkelingen. 
- Tevens worden hier gegevens opgenomen, die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd  bij een andere discipline zoals bijvoorbeeld jouw huisarts of psychiater/GZ psycholoog.
- Jouw evt. (sessie)verslagen worden ook in dit dossier opgenomen.
- Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
- Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
- Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb een digitaal dossier op mijn computer en een externe harde schijf met wachtwoord.
- Met jouw expliciete toestemming worden gegevens gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
- Soms bespreek ik met collega’s of supervisor casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur.
- Ik zal de persoonsgegevens die vermeld staan op uw zorgnota uitsluitend verstrekken aan een accountantskantoor. Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.
- Het dossier wordt, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.
 

Digitale beveiliging:

- Mijn website-adres is: www.gunnarmeier.nl en heeft een zogenaamd SSL beveiligingscertificaat. Dat wil zeggen dat anderen geen toegang krijgen tot de gegevens die via deze website worden uitgewisseld tussen jou en mij.


Gegevensverwerking bij deelname aan training/workshop:


Wordt nog verder uitgewerkt.


Je rechten met betrekking tot je gegevens:

- Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
- Hetzelfde geldt wanneer je inzage zou willen in jouw gegevens/dossier
- Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij mij. Als jij en ik er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl
 

Privacy op de nota:

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

- je naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, ‘psychotherapie’ of 'coaching'
- de kosten van het consult
 

Klachtenregeling:

Bij een geschil bespreken we dit eerst samen. Als we er niet uitkomen, dan kan je hier informatie vinden over de vervolgstappen: https://sblp.nl/wp-content/uploads/Stroomschema-klachtafhandeling-v1.pdf


Ik ben lid van:

Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeorienteerde Psychotherapie (SBLP)
Wkkgz- en klachtenregeling: Geschillencommissie Camcoöp via de SBLP
 

Wijziging privacyverklaring:

Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te vullen als de actualiteit dit vraagt. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op mijn site geregeld te lezen, zodat je van deze veranderingen op de hoogte bent.

 
Contactgegevens:

Gunnar Meier Lichaamsgerichte Psychotherapie
Postadres: Hoendiepstraat 22-1, 1079 LV Amsterdam
www.gunnarmeier.nl
gunnarmeier1@gmail.com
06 29 42 38 89
KvK: 76999793

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2024-03-24

bottom of page